Algemene voorwaarden

Fitnesscentrum Fitness4All is gevestigd aan de Allerheiligenweg 83, 4834 TN te Breda, in de algemene voorwaarden te noemen als “Fitness4All”.

1. Inschrijving

1a) Men is lid van Fitness4All, vanaf het moment dat u het contract voor uw abonnement ondertekend hebt tot en met het moment dat deze ontbonden wordt, nadat u dit schriftelijk heeft doorgegeven. Meer informatie omtrent uitschrijving, zie punt 3.
1b) Aan ieder nieuw lid van haar fitnesscentrum berekent Fitness4All eenmalig inschrijfkosten. Deze inschrijfkosten zijn verplicht, worden per eenmalige incasso geïnd en kunnen niet gerestitueerd worden.
1c) Het abonnement start in de maand van de ingevulde startdatum.
1e) Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
1f) Indien het lid minderjarig is, zijn de ouders of verzorgers hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële verplichtingen voortkomende uit de gesloten overeenkomst. De ouders/verzorgers van het minderjarige lid dienen op de hoogte te zijn van het contract en zijn derhalve verplicht het contract te ondertekenen. Het lid dient er rekening mee te houden dat het abonnement bij het bereiken van de leeftijd van 17 jaar bij de eerstvolgende vervaldatum automatisch omgezet wordt naar het dan geldende individuele volwassen tarief onbeperkt.

2. Betaling

2a) De contributie wordt maandelijks door Fitness4All via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Deze incasso vindt altijd uiterlijk op de vijfde werkdag van de maand plaats.
2b) Indien het lid niet aan de eerste betalingsverplichting kan voldoen, brengt Fitness4All €15,- aan administratiekosten in rekening. Wanneer het lid ook deze betalingsherinnering niet na komt, geeft Fitness4All de vordering uit handen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van het lid.
2c) Bij uitblijven van tijdige betaling ontzegt Fitness4All het lid, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s), de toegang tot het fitnesscentrum. Wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan, is het lid uiteraard weer welkom. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst.
2d) De directie van Fitness4All is bevoegd om een lid de toegang tot het fitnesscentrum te ontzeggen, wanneer naar het oordeel van de organisatie sprake is van wanbetaling en/of wangedrag door het lid. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst.
2e) Voor feestdagen wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen van het fitnesscentrum die Fitness4All niet verwijtbaar zijn.
2f) Fitness4All behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een abonnement of contributie tussentijds te verlagen of verhogen. Hiervan wordt ieder lid cq. wettelijke vertegenwoordiger vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

3. Uitschrijving

3a) Het opzeggen van uw lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren met het daarvoor bestemde opzegformulier (aan te vragen bij de baliemedewerker), met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging geldt pas nadat de termijn voor uw abonnementsvorm verstreken is; het is dus niet mogelijk het contract (na afloop van de proefmaand) eerder te ontbinden dan de looptijd van de contracttermijn.
3b) Opschorten van het lidmaatschap kan alleen in de volgende gevallen, met een maximum van drie maanden.
In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Fitness4All het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van drie maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring.

4. Algemene zaken

4a) Een abonnement voor onbeperkt sporten betekent dat het lid deel kan nemen aan de vrije training en alle aangeboden groepstrainingen, tenzij anders aangegeven.
4b) Een lid traint altijd op eigen risico in het fitnesscentrum. Fitness4All of diens trainers zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen. 4c) Evenmin kan Fitness4All aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, zowel direct als indirect, van leden of derden.
4d) Fitness4All behoudt zich te allen tijde zich het recht voor om het rooster en/of de openingstijden aan te passen.